Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek zoekt nieuwe leden

Tekst: gezocht

Wil jij je inzetten voor ons bibliothecair erfgoed en je daarvoor engageren binnen de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek? Lees dan deze open oproep voor nieuwe leden voor onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is de dienstverlenende organisatie van en voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Ze coördineert een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking centraal staan. Ze versterkt de professionele en duurzame uitvoering van de verschillende erfgoedfuncties. Zo draagt ze bij tot goed bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat elke burger in onze superdiverse samenleving plezier, kennis, inzicht en inspiratie verschaft.

De kern van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek bestaat uit zes grote erfgoedbibliotheken. Samen met hen en vele andere partners ontwikkelt onze organisatie overkoepelende projecten die de kennis over (het beheer van) bibliothecaire erfgoedcollecties verhogen. We doen dit steeds op een kwalitatieve en innovatieve manier. Hiervoor won ze in 2013 de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid.

In 2019 plant de vzw een statutenwijziging om haar bestuur en werking meer in lijn te brengen met de dienstverlenende opdracht die zij vervult ten aanzien van het brede veld van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Dit gaat gepaard met een naamswijziging, een verscherping van de doelstellingen van de vzw, de opname van twee nieuwe leden in de Algemene Vergadering én een uitbreiding van de Raad van Bestuur. Daarom zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor onze Algemene Vergadering waarvan één ook wordt aangesteld als onafhankelijk bestuurder. We zoeken kandidaten die zich via onze vereniging willen inzetten voor het bibliothecair erfgoed.

Opdrachten Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

De Algemene vergadering (AV) is de vertegenwoordiging van de inrichtende macht en vervult een toezichthoudende rol. Haar statutaire bevoegdheden omvatten alle wettelijke verplichte bevoegdheden. Vandaag telt de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek elf leden. Behalve de leden van rechtswege (zijnde de besturen van de zes partnerbibliotheken) gaat het om FARO en de VVBAD, en drie natuurlijke personen die als expert zijn aangezocht. Vanaf 2019 voegen we er hier twee leden aan toe. De AV komt twee tot driemaal per jaar samen. 

De Raad van Bestuur (RB) is het bestuursorgaan dat bevoegd is om de organisatie te besturen. Ze heeft de wettelijke bevoegdheid om namens de organisatie verbintenissen aan te gaan en is statutair bevoegd over de benoeming, het ontslag en de vaststelling van de bezoldigingen van het personeel. De RB bepaalt het beleid van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek: ze verzekert de afstemming van de verschillende initiatieven van de vzw en waakt erover dat de projecten binnen het algemene beleid van de organisatie blijven passen. De RB bestaat vandaag uit negen leden: de zes leden van rechtswege (die in casu worden vertegenwoordigd door de directeurs/hoofdbibliothecarissen van de zes partnerbibliotheken), de vertegenwoordiger van VVBAD en twee experten waarvan één op dit moment voorzitter is. Vanaf 2019 voegen we er hier een onafhankelijke bestuurder aan toe. De RB vergadert gemiddeld zes maal per jaar.

Verder is er ook een Dagelijks Bestuur dat wordt aangesteld door de RB en verantwoordelijk is voor de lopende zaken en het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit betreft de dagelijkse werking, het financieel beheer, het personeelsbeleid, de bijeenroeping van de AV, de uitstippeling en voorbereiding van beleidsbeslissingen en de uitvoering en opvolging van beslissingen van de RB en de AV.

De bestuursleden worden gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er is geen vergoeding/bezoldiging voorzien. Mits motivering kunnen verplaatsingen voor vergaderingen met het openbaar vervoer worden terugbetaald.

Competentieprofiel

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wenst haar Algemene vergadering en Raad van Bestuur inhoudelijk te versterken met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden. Daarom wordt aan kandidaten gevraagd om aantoonbare deskundigheid en ervaring aan te tonen op het cultureel erfgoedbeleid in het algemeen en bij voorkeur op een of meerdere domeinen waarop de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zich toelegt, bv. Collectiebeleid, Bibliografische ontsluiting, Behoud en Beheer, Digitale bibliotheek. Het strekt tot aanbeveling dat je kennis hebt of medewerker bent van een erfgoedbibliotheek in Vlaanderen of Brussel. Eventuele andere ervaring die relevant is voor de (werking van een) vzw is eveneens welkom.

Voorwaarden

Je bent enthousiast over de missie en opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en behoudt een vogelperspectief op de organisatie. Je bent bereid om constructief mee te bouwen aan een sterke, kwaliteitsvolle en innovatieve netwerkorganisatie. Je blijft op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen om een visie te kunnen ontwikkelen. Je bent betrouwbaar en kan goed en respectvol samenwerken.

Je bent bereid om voldoende tijd te investeren. Je bent aanwezig op de vergaderingen van de Algemene Vergadering en als bestuurslid ook op die van de Raad van Bestuur. Je bereidt deze vergaderingen degelijk voor. De vergaderingen gaan door op diverse locaties in Vlaanderen (meestal Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven).

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

Door een ondertekende ‘verklaring op eer’ bevestigen de kandidaten te beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria en de onverenigbaarheden zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

De kandidaten onafhankelijke bestuurder dienen onafhankelijk te zijn t.a.v. de overheid, de leden van rechtswege en het dagelijks bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Deze onafhankelijkheid wordt aan de volgende criteria getoetst:

 • Geen vertegenwoordiger zijn van een lid van rechtswege, of meer specifiek: geen rechtstreekse rol hebben in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent of Leuven of in de openbare bibliotheken van Brugge en Hasselt;
 • Gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan een kandidatuur geen mandaat hebben uitgeoefend als lid van het dagelijks bestuur bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek of deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek;
 • Niet meer dan 3 mandaten als bestuurder uitgeoefend hebben bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en niet meer  dan 12 jaar actief zijn als bestuurder bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek;
 • Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek;
 • In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige extern accountant van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek;
 • Geen familieband hebben met een ander lid van het bestuursorgaan of het personeel;
 • Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming geen functie van kabinetslid van een Vlaamse minister hebben uitgeoefend;
 • Voor kandidaten bestuurder geldt bovendien dat een mandaat onverenigbaar is met
  • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
  • het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht de vereniging valt; 
  • het statuut van personeelslid van de vereniging of van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, met uitzondering van personeelsleden die gedurende lange tijd noch hun betrekking noch de bevoegdheden ervan uitoefenen. 

Selectie

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We selecteren op basis van competenties, relevante ervaring en motivatie, rekening houdend met de toepasselijke onafhankelijkheidvoorwaarden en onderlinge complementariteit. De Raad van Bestuur zal eerst twee nieuwe leden aanstellen voor de Algemene Vergadering. Vervolgens duidt de nieuwe Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder aan. Verwacht wordt dat de procedure voor begin 2019 zal afgerond zijn. 

Kandidaat?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de Raad van Bestuur t.a.v. de heer Mel Collier, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen. Jouw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 31 december 2018.

Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met coördinator Eva Wuyts.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 16-11-2018
 • |
 • Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)