Uitvoeringsbesluit en strategische visienota bij nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

Afgelopen vrijdag werd weer een stap gezet in het traject dat moet leiden tot een nieuw ondersteuningskader uit voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Na de goedkeuring op 24 februari 2017 van een nieuw decreet kreeg het uitvoeringsbesluit een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Diezelfde dag stelde minister Sven Gatz ook zijn strategische visienota voor.

Op donderdag 20 april 2017 organiseert de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een hoorzitting over de visienota cultureel erfgoed. Hierbij wil de commissie graag de SARC- sectorraad kunsten en erfgoed, de belangenbehartiger OCE en VVSG uitnodigen om hun standpunt over de visienota toe te lichten. OCE is ingegaan op de uitnodiging en zamelt in de sector alvast de eerste reacties in op deze teksten.

Uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit is een aanvulling op het Cultureelerfgoeddecreet, hierin specificeert de Vlaamse Regering enkele voorwaarden en criteria om de strategische visie en beleidsaccenten in de praktijk te brengen. Het verfijnt een heel aantal procedures, legt regels vast voor verantwoording, toezicht en evaluatie en bepaalt regels voor het toekennen en uitbetalen van subsidies en de advisering van aanvraagdossiers. Dit betreft o.a. collectiebeherende organisaties zoals erfgoedbibliotheken, en dienstverlenende organisaties zoals de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Ter voorbereiding van het uitvoeringsbesluit voerde het kabinet van minister Gatz in februari gesprekken met vertegenwoordigers van de diverse deelsectoren, de belangenbehartiger OCE en het steunpunt FARO.

Het besluit is een voorlopig ontwerp dat nog gewijzigd kan worden. Over dit ontwerp wordt het advies ingewonnen van de SARC en van de Raad van State. Het definitief, bekrachtigd besluit wordt verwacht midden 2017.

Bekijk het uitvoeringsbesluit.

Strategische visienota

Het is de eerste keer dat een strategische visienota werd ingeschreven in het Cultureelerfgoeddecreet. In deze nota legt de minister zijn beleidsprioriteiten vast voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen.

Vier krachtlijnen staan centraal:

 • We versterken de collecties in Vlaanderen;
 • We verbinden waar mogelijk ons roerend erfgoed en immaterieel erfgoed;
 • We zetten in op meer samenwerking en afstemming gericht op meer slagkracht en minder versnippering in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector;
 • We mikken op een brede participatie en diversiteit.​

Wat betreft de projectsubsidies krijgen projecten met volgende inhoudelijke accenten voorrang:

 • Waardering van cultureel erfgoed;
 • Participatie;
 • Samenwerken met andere beleidsdomeinen;
 • Opstap naar een landelijke indeling of aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling;
 • Internationale (samen)werking.

Bekijk de strategische visienota.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 05-04-2017
 • |
 • Sohnia Hashmi (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)